Jesteś tutaj: Strona głównaInformacje finansowe › Informacje finansowe

Informacje finansowe

w tys. zł
WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) 2007
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 51 943
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 478
Zysk (strata) brutto 1 131
Zysk (strata) netto 863
Aktywa razem 210 743
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 122 257
Zobowiązania długoterminowe 25 114
Zobowiązania krótkoterminowe 76 534
Kapitał własny 88 486
Kapitał zakładowy 40 866
Liczba akcji 40 866 000
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0

OPIS PODSTRONY

Sekcja „Informacje Finansowe” powinna prezentować podstawowe dane finansowe oraz wskaźniki finansowe Spółki za ostatnie 5 lat obrotowych, zgodnie z tabelą obok.