Jesteś tutaj: Strona głównaSpółka › Walne zgromadzenie

OPIS PODSTRONY

1. informacje dotyczące walnego zgromadzenia, zamieszczane zgodnie z zakresem i terminami wymaganymi przez ksh,
2. w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie - udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, zamieszczone w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem,
3. roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,
4. pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania,
5. informację na temat powodów odwołania zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad wraz z uzasadnieniem,
6. informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy,
7. podjęte uchwały,
8. w przypadku, gdy został zgłoszony sprzeciw do uchwały, lub gdy uchwała podjęta przez walne zgromadzenie została zaskarżona, w sekcji dotyczącej walnych zgromadzeń powinny znaleźć się ponadto:
- informacje nt. sprzeciwu do podjętej uchwały, zgłoszonego przez akcjonariusza do protokołu WZ
- informacje nt. zaskarżenia uchwały WZ, tj. wniesienia powództwa o uchylenie uchwały WZ ( art. 422 § 1 ksh) lub o stwierdzenie jej nieważności (art. 425 § 1 ksh)
-istotne informacje nt. stanu sprawy prowadzonej z powództwa wniesionego na podstawie art. 422 § 1 lub art. 425 § 1 ksh, w tym informacja na temat rozstrzygnięcia w sprawie.
9. relacje video z walnych zgromadzeń.